Database error: Invalid SQL: update 373_comment set cl=cl+1 where id='9370' and iffb='1'
MySQL Error: 1142 (UPDATE command denied to user 'ag2'@'122.114.171.236' for table '373_comment')
#0 dbbase_sql->halt(Invalid SQL: update 373_comment set cl=cl+1 where id='9370' and iffb='1') called at [D:\libai7.com\includes\db.inc.php:65] #1 dbbase_sql->query(update {P}_comment set cl=cl+1 where id='9370' and iffb='1') called at [D:\libai7.com\comment\module\CommentContent.php:54] #2 CommentContent() called at [D:\libai7.com\includes\common.inc.php:551] #3 printpage() called at [D:\libai7.com\comment\html\index.php:13] 网友留言-ร้านสกรีนเสื้อ-AG8 | 官网
网站标志
点评详情
发布于:2018-2-23 14:25:03  访问:0 次 回复:0 篇
版主管理 | 推荐 | 删除 | 删除并扣分
ร้านสกรีนเสื้อ
เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับรูปร่างของนิ้ว
กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับสัณฐานของนิ้วอย่างที่ 1 วงแหวนที่กว้างกับยาวจนเต็มไปถึงปล้องนิ้ว เหมาะสำหรับบุคคลนิ้วผอมยาว
เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วสิ่งที่ 2 แหวนที่กว้างพร้อมทั้งยาวจะทำให้นิ้วดูมีเนื้อเต็มขึ้นตัดทอนความยาวของนิ้วลง
กลยุทธ์การเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วเทคนิคที่ 3 ต้องคัดเลือกหัววงแหวนที่แต่งด้วยเพชรน้ำหนักไม่สูงมากนัก
กลยุทธ์การเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับลักษณะของนิ้วมือข้อที่ 4 สำหรับสาวนิ้วอวบควรเลือกเฟ้นวงแหวนที่มีก้านวงแหวน (บ่าแหวน) ที่เรียวงดงาม
เคล็ดการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปร่างของนิ้วอย่างที่ 5 สำหรับสาวนิ้วอวบอ้วนสมควรเลือกเฟ้นอัญมณีที่ประดับหัววงแหวนนั้นสมควรมีสัดส่วนใหญ่สักนิด พร้อมกับมีสัดส่วนในทางยาว ยกตัวอย่างเช่น รูปไข่ สี่เหลี่ยมยาว รูปหยดน้ำ
เคล็ดลับการคัดเลือกร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วอันที่ 6 ถ้าคัดเลือกแหวนตามข้อแนะก็จะทำให้นิ้วพร้อมด้วยมือดูไม่ทึบสั้น ทำให้นิ้วดูเรียวงามมากขึ้น
เคล็ดลับการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับลักษณะของนิ้วสิ่งที่ 7 ผู้หญิงที่มีนิ้วอ้วนใหญ่ พึงคัดวงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่สัดส่วนกลางๆ เช่นกันพร้อมกับดีไซน์ตัวเรือนเรียบ เตี้ยๆ
เทคนิคการเลือกสรรร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับรูปพรรณของนิ้วมืออันที่ 8 วงแหวนที่มีหน้ากว้างใหญ่จะทำให้นิ้วมือดูเรียวสละสลวย
เคล็ดลับการเลือกคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสำหรับสัณฐานของนิ้วข้อที่ 9 สำหรับอัญมณีที่เหมาะสมกับแหวนที่มีหน้ากว้างคืออัญมณีทรงรูปไข่
เคล็ดลับการเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วเทคนิคที่ 10 เกี่ยวกับบุคคลมือสั้นหรือว่านิ้วสั้นควรหลีกหนีธำมรงค์ที่มีทรวดทรงสี่เหลี่ยม
เคล็ดการคัดร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะสมกับประเภทของนิ้วมือเทคนิคที่ 11 พึงเลือกเฟ้นรูปหัวใจและมีปริมาตรใหญ่พอประมาณ
กลยุทธ์การเลือกเฟ้นร้านสกรีนเสื้อให้เหมาะกับประเภทของนิ้วมืออย่างที่ 12 บ่าวงแหวนไม่ควรจะเสริมก้านเล็กๆหรือว่าทำรูปร่างหนาใหญ่เด็ดขาด
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
共0篇回复 每页10篇 页次:1/1
我要回复
回复内容
验 证 码
看不清?更换一张
匿名发表